+420 571 445 187    |    info@krabicovna.cz

Obchodní podmínky

V případě dotazu nás neváhejte telefonicky kontaktovat na +420 571 445 187 nebo e-mailem na: info@krabicovna.cz

Dokumenty ke stažení:
- obchodní podmínky ke stažení v pdf: ZDE
- vzor reklamačního formuláře ke stažení v pdf: ZDE
- zásady ochrany osobních údajů ke stažení v pdf: ZDE

Obchodní podmínky e-shopu krabicovna.cz
I. Úvodní ustanovení
I.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti K V D spol. s r.o., se sídlem Hovězí č.p. 699, PSČ 756 01 Hovězí, IČ 47973196 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.krabicovna.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávajícího lze dále kontaktovat na e-mailu info@krabicovna.cz, anebo telefonicky na tel. č. 571 445 187.
I.2. Veškeré obchodní nabídky prodávajícího uveřejněné na e-shop https://www.krabicovna.cz jsou určeny pro podnikatele (podnikající fyzické i právnické osoby) nebo osoby, jednající v rámci jejich obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, případně v rámci svého samostatného výkonu povolání a pro stát nebo samosprávné územní jednotky. Prostřednictvím e-shopu nelze uzavírat kupní smlouvu se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli.
I.3. Kupující současně s odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně všech jejich příloh, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
I.4. Ustanovení obchodních podmínek, včetně jejich příloh, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
I.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet
II.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje registraci zákazníka a zřízení uživatelského účtu (dále jen jako „uživatelský účet“). Při zřízení uživatelského účtu je zákazník povinen uvést své identifikační a kontaktní údaje. V případě jakékoliv změny těchto údajů je zákazník povinen neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku této změny, provést aktualizaci svých údajů v rámci uživatelského účtu.
II.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem zvoleným kupujícím. Kupující je povinen přístupové údaje k uživatelskému účtu (tj. uživatelské jméno a heslo) chránit a zachovávat ohledně nich mlčenlivost, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
II.3. Zákazník, který má zřízen uživatelský účet, si může zvolit, zda provede objednávku zboží bez přihlášení ke svému uživatelskému účtu (v takovémto případě bude považován za zákazníka, který nemá zřízen uživatelský účet, a tato objednávka se nezobrazí následně v jeho uživatelském účtu), anebo zda objednávku provede po přihlášení ke svému uživatelskému účtu (v takovémto případě bude objednávkový formulář automaticky předvyplněn údaji zákazníka uvedenými v jeho uživatelském účtu a objednávka se následně promítne do uživatelského účtu zákazníka, zákazník následně ve svém uživatelském účtu bude mít přístup ke všem dokladům, které se k objednávce vztahují, a může sledovat stav zakázky).
II.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a je povinen zabezpečit řádně své uživatelské jméno a heslo, aby zabránil jeho zpřístupnění neoprávněným třetím osobám.
II.5. Prodávající může zrušit jednostranně uživatelský účet zákazníka, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než tři (3) roky nevyužívá (tedy po tuto dobu neučinil jakožto přihlášený zákazník žádnou objednávku na webovém rozhraní obchodu), či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
II.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy a kupní cena

III.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující prostřednictvím webového rozhraní obchodu vkládá do „nákupního košíku“ prezentované zboží, které hodlá zakoupit. Vložení zboží do „nákupního košíku“ provede kupující tak, že klikne v rámci webového rozhraní na vybraný produktu, zvolí požadované parametry (např. rozměr, materiál, množství, apod.) a dále klikne na políčko „košíku“. Jakmile bude zákazník chtít ukončit nákupní proces, klikne na ikonu košíku umístěnou v pravém horním rohu webového rozhraní a vstoupí tak do objednávkového formuláře.
III.2. Kupní cena je uvedena na webových stránkách e-shopu vždy u konkrétního zboží včetně všech daní a poplatků. Pokud by byla kupní cena zboží uvedena bez DPH, musí být tato skutečnost u ceny výrazným způsobem uvedena, povinnost uvedení ceny i s DPH vedle ceny bez DPH tím není dotčeno. Rozměry a další parametry zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu u jednotlivých produktů. Má-li kupující zájem o poskytnutí doplňujících informací, může kontaktovat prodávajícího za pomocí kontaktních údajů prodávajícího uvedených v čl. I.1. těchto obchodních podmínek.
III.3. Náklady na dopravu a náklady platby jsou uvedeny v nákupním košíku, jsou-li účtovány. V případě dodání zboží do Slovenské republiky náklady na dopravu činí 1.500,- Kč. Dodání zboží do jiných oblastí než do České a Slovenské republiky není možné. Prodávající nepožaduje úhradu žádných nákladů na dopravu zboží kupujícímu v případě, že kupující objednává v rámci jedné objednávky zboží o hodnotě více než 6.000,- Kč.
III.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (v „nákupním košíku“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
1. objednávaném zboží (zboží, které „vložil“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
4. nákladech spojených s dodáním zboží (tj. náklady na dopravu) a náklady spojené s platbou zboží (tj. náklady platby),
5. identifikačních údajích kupujícího (zejména jméno, příjmení / obchodní firma, sídlo, IČ, další kontaktní údaje jako je telefonní číslo a e-mailová adresu kupujícího) a
6. dodací adrese
(dále společně jen jako „objednávka“).
Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, ve kterém byly automatickým systémem prodávajícímu doručeny. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
III.5. Není-li objednávka učiněna řádně (zejména chybí-li v ní některý z údajů uvedených v čl. III.4. těchto obchodních podmínek, anebo je-li některý z těchto údajů uveden nesprávně), vyzve prodávající kupujícího k doplnění nebo opravě objednávky. V případech uvedených v předchozí větě dojde k uzavření kupní smlouvy až okamžikem, kdy prodávající poté, co obdrží od kupujícího doplnění nebo opravu objednávky, potvrdí kupujícímu, že objednávku přijímá.
III.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
III.7. Kupující při vyplňování objednávkového formuláře zvolí jednu z možností způsobu úhrady kupní ceny:

1. Platba bankovním převodem:

- Kupní cenu je možné uhradit na následující bankovní účty prodávajícího:
- na účet prodávajícího č.ú. 6742640207/0100, vedený u Komerční banka, a.s.,
- na účet prodávajícího č.ú. 248646104/0300, vedený u ČSOB.
- Kupující je povinen uvést při provedení platby variabilní symbol, kterým je číslo objednávky.
- Tento způsob úhrady kupní ceny není nijak zpoplatněn a je jej možné použít v případě dodání zboží na dodací adresu určenou kupujícím.
- Není-li mezi kupujícím a prodávajícím sjednáno jinak, nebo neuvádí-li jinak údaj splatnosti uvedený na faktuře, kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny, vyzve jej prodávající k úhradě dlužné částky a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu, ve které tak má učinit. Po marném uplynutí této lhůty je oprávněn prodávající od kupní smlouvy odstoupit.
- Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
- Zboží bude kupujícímu dodáno až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího, nedohodne-li se v individuálním případě prodávající s kupujícím jinak.

2. Platba v hotovosti/kartou v provozovně prodávajícího na adrese Hovězí 699,75601 Hovězí v provozní době dané provozovny: Tento způsob úhrady kupní ceny není nijak zpoplatněn a je jej možné použít v případě osobního odběru zboží na provozovně. Kupní cena musí být zákazníkem uhrazena do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Zboží bude kupujícímu předáno až po provedení úhrady kupní ceny prodávajícímu.

Nedohodne-li se následně kupující s prodávajícím jinak, je kupující povinen provést úhradu kupní ceny způsobem zvoleným v rámci objednávky.
Před odesláním objednávky bude kupující na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn.
III.8. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.
III.9. Kupující je povinen uhradit spolu s kupní cenou prodávajícímu rovněž i náklady platby a náklady na dodání zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a náklady spojené s platbou za zboží.
III.10. Nedohodne-li se v individuálním případě kupující s prodávajícím jinak, je ze strany prodávajícího požadována platby kupní ceny vždy předem, tedy před dodáním zboží.
III.11. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím individuálně kupujícímu (např. slevový kupón) nelze vzájemně kombinovat a nelze je kombinovat ani se slevami zboží uveřejněnými na e-shopu.
III.12. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v papírové podobě spolu se zbožím, nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
III.13. Množstevní odchylka – Prodávající si dovoluje upozornit na množstevní odchylku ve výši +/- 10 % v počtu skutečně dodaných kusů (oproti počtu objednaných kusů), která je způsobena výrobním procesem. Zboží je tedy dodáno řádně, pokud je jeho skutečně dodané množství v rozmezí dané množstevní odchylky.
III.14. Potisk zboží – V ceně zboží je zahrnut potisk zboží (např. logem) do velikosti 200 cm2 (např. logo 10 cm x 10 cm) na dvou místech zdarma, v maximálně dvou barvách. Má-li kupující zájem o potisk zboží, nahraje do objednávkového formuláře vzor potisku. Potisk ve větším rozsahu, anebo ve více barvách je zpoplatněn, cenová nabídka na takovýto potisk bude kupujícímu předložena do 24 hodin od obdržení objednávky. Kupní smlouva bude v případech uvedených v předchozí větě uzavřena až okamžikem, kdy prodávající obdrží od kupujícího souhlas s touto cenovou nabídkou. Na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím může být použit rovněž i tiskový nástroj dodaný kupujícím, avšak za předpokladu, že prodávající shledá, že je tento tiskový nástroj vyhovující pro jeho strojní vybavení.

IV. Dodání zboží a jeho převzetí
IV.1. Kupující při vyplňování objednávkového formuláře zvolí jednu z možností způsobu dodání zboží:

1. osobní odběr v provozovně prodávajícího na adrese Hovězí 699,756 01 Hovězí v její provozní době: Tento způsob dopravy je zdarma a je možné jej použít u platby kupní ceny v hotovosti/kartou v provozovně prodávajícího. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak, platí, že kupující při zvolení tohoto způsobu dodání zboží je povinen zboží převzít do 5 dnů ode dne, kdy prodávající sdělí kupujícímu, že je zboží připraveno k vyzvednutí.
V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího bude kupujícímu poskytnuta sleva ve výši 1.500,- Kč.

2. Dodání přepravní službou na dodací adresu uvedenou kupujícím:
- O datu dodání zboží bude informován kupující předem SMS, telefonicky nebo e-mailem přepravcem. Zboží bude doručeno doručovatelem na uvedenou adresu v běžných doručovacích hodinách. Zboží je dodáváno na jednorázových dřevěných paletách o rozměrech 1200x800x140 (nejedná se o vratné palety).
- Kupující je povinen zboží při prvním dodání převzít. Kupující se zavazuje zajistit, aby se na dodací adrese v den, v němž má dojít k doručení zboží, a v předpokládané době dodání (anebo v době mezi 08:00 a 18:00, není-li stanovena přepravcem předpokládaná doba dodání) nacházela osoba oprávněná zboží převzít.
- Tento způsob dodání je možné použít jen v případě platby bankovním převodem.

Nedohodne-li se následně kupující s prodávajícím jinak, je kupující povinen převzít zboží doručované způsobem zvoleným kupujícím v rámci objednávky.
IV.2. Dodací list či jiná listina potvrzující převzetí zboží se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení zůstane prodávajícímu a jedno vyhotovení bude vydáno kupujícímu, jím pověřené osobě, či osobě, která zboží převzala (smluvní dopravce, či jeho zaměstnanec).
IV.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
IV.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, anebo o poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě jakéhokoliv poškození zboží při dopravě je povinen kupující informovat i prodávajícího.

V. Práva z vadného plnění a přechod nebezpečí škody na věci
V.1. Odpovědnosti prodávajícího z titulu vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
V.2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

VI. Ochrana a zpracování osobních údajů
Prodávající, se jakožto správce osobních údajů kupujícího, které mu budou na základě a v souvislosti s plněním smluvního vztahu s kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje kupujícího zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

VII. Závěrečná ustanovení
VII.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
VII.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
VII.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
VII.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
VII.5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
VII.6. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
VII.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
Přílohy:
• Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

V Hovězí, dne 30.10.2023.
K V D spol. s r.o.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.